Ouderbetrokkenheid

Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen. Als de samenwerking in goede balans is, is de piramide in evenwicht en kan het kind het beste ontwikkelen.
We vinden een goede, open communicatie belangrijk als school. 

Er zijn verschillende vaste momenten waarop er contact is tussen school en ouders:
1. Het aanmeldingsgesprek; kennismaking tussen directeur en ouders waarbij informatie over de school wordt gedeeld
2. Intake; de intern begeleider voert een gesprek met ouders aan de hand van een ingevulde vragenlijst.
3. Het ouder-kind gesprek; aan het begin van het schooljaar voert de leerkracht een gesprek met ouder(s) over het komende schooljaar. Vanaf groep 5 zijn de kinderen ook zelf bij dit gesprek aanwezig. De leerling en ouders vullen vooraf een vragenlijst in waarin ze aangeven wat de leerling nodig heeft om goed te kunnen ontwikkelen in de groep.
4. Het ouder-kind gesprek aan de hand van het rapport; dit vindt plaats in februari.
Naast  deze vaste gesprekken, kan er natuurlijk altijd een moment zijn waarop een extra gesprek nodig is vanwege zorgen vanuit ouder(s) of school.
5. Het ouderpanel; twee keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een ouderpanel. Als school vinden we het belangrijk om u op de hoogte te stellen van onze ontwikkeling als school. Daarnaast vinden we het heel belangrijk om van u als ouder tips en tops te horen. Via een mail krijgt u de gelegenheid om zich aan te melden. 

Voor onze communicatie hanteren we de volgende route:
1. Parro; nieuws vanuit de klas over het reilen en zeilen. Tevens wordt Parro ingezet voor inplannen van gesprekken, begeleiding van excursies e.d.
2. Parnassys; hierin kunt u de ontwikkeling van uw kind volgen als het gaat om cijfers methodegebonden en niet methodegebonden toetsen (CITO). U kunt ook een verslagje lezen over de gesprekken die we met u en/of uw kind hebben gevoerd.
3. P@rel; onze maandelijkse nieuwsbrief

We zijn er van overtuigd dat dit alles echter nooit het persoonlijke contact kan vervangen. Daarom willen we een laagdrempelige school zijn. U mag er vanuit gaan dat wij zo nodig contact met de ouders opnemen. Andersom hopen we dat ouders bij vragen, opmerkingen en dergelijke ook tijdig contact met ons opnemen.