Medezeggenschapsraad

De MR  is een wettelijk geregeld overlegorgaan en heeft als hoofdtaak het vertegenwoordigen van de belangen van  leerlingen, ouders en groepsleerkrachten.  De MR bestaat uit zes  personen: drie leerkrachten en drie ouders. Beide geledingen (personeels- en oudergeleding) van de MR hebben, op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS),  instemmings- en/of adviesrecht op verschillende voor onze school belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolgids, de vakantieplanning en de huisvesting. 

Het bestuur vraagt over deze zaken advies of instemming aan de MR alvorens zij definitieve besluiten neemt. De MR kan ook ongevraagd advies uitbrengen.
Via de oudergeleding van de MR kan de ouderraad signalen en/of adviezen geven aan het schoolbestuur. De rol van de MR ligt, in tegenstelling tot die van de ouderraad, op het beleidsmatige vlak en varieert van meedenken tot het kritisch volgen van beleid met betrekking tot de school. De directeur van het Visnet overlegt regelmatig met de MR.
Als u ouder bent van een leerling van Het Visnet, dan kunt u zich voor de MR verkiesbaar stellen.
Wilt u in contact komen met de MR? Dan kan dat via mr@visnet-elst.nl

Samenstelling MR schooljaar 2023-2024:

Oudergeleding
Jacqueline van Driel - Op 't Hof                                                                                                                                                  Melissa Netten                                                                                                                                                                                Brigitte van Oosten - van Hetten

Personeelsgeleding
Karin Vlastuin: algemeen lid                                                                                                                                                      Berlinda van Ginkel: algemeen lid                                                                                                                                                Regina van Koot: algemeen lid                                                                                                                                                   

Ouderraad

De OR is een onmisbare groep ouders binnen de school, die wordt gevormd door een groep betrokken ouders. Zij helpen de school bij allerlei praktische zaken. Hierdoor kan er voor de kinderen meer worden georganiseerd. De ouderraad vervult ook een rol bij de goede contacten tussen school en ouders. De ouderraad beheert het geld van de vrijwillige ouderbijdrage. Met dit geld kunnen allerlei activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd. U kunt hierbij o.a. denken aan de Sinterklaasviering, de koningsspelen en onze eindejaarsactiviteit. Verder helpt men bij praktische zaken op school waar hulp nodig is. De leden van de ouderraad steken veel tijd en energie in het reilen en zeilen van de school.

Schooljaar 2023-2024 bestaat de OR uit:

Judith van der Boom
Roos Boon
Joanne Jansen - van Ginkel
Remon Kniest
Brigitte van Oosten - van Hetten
Diana Poland
Danielle Quint
Wendy van Ree
Rebecca Schrijver

U kunt de OR altijd bereiken via or@visnet-elst.nl

School-kerk commissie

Onze school is een open Christelijke school. We vinden het belangrijk dat er banden zijn met de kerkelijke gemeenten in Elst en omgeving. Via de school-kerk commissie worden deze (onder andere) vorm gegeven.
De school-kerk commissie is een klankbordcommissie voor de directie voor alle identiteitsgerelateerde zaken. Zo wordt bijvoorbeeld jaarlijks onze identiteitsnotitie besproken en wordt de themaweek samengesteld.

Anti pest commissie (APC)

Als er pestgedrag voor komt, streven we er naar om dit zo snel mogelijk aan te pakken. Beter nog is het voorkomen er van. Onze APC, waarin zowel ouders als leerkrachten deel nemen, heeft hier een actieve rol in. Zij zijn aanspreekbaar voor zowel ouders als leerkrachten.
Wilt u contact met de APC? dan kan dit tevens via deze mail adressen: a.schinkel@visnet-elst.nl of r.vankoot@visnet-elst.nl
Overigens kunt u ons pestprotocol lezen via de pagina de school -> documenten.