De school

Het team, ouders en kinderen maken ons samen Christelijke basisschool 'Het Visnet'. Wij vertellen graag wat onze speerpunten zijn binnen ons onderwijs:

Identiteit

Wij zijn een Christelijke school. Dit betekent dat wij werken vanuit onze christelijke geloofsovertuiging. Wij openen de dag met zingen, gebed en verhaal en sluiten de dag dankend af met gebed. Wij zijn leerkrachten  met een positief-christelijke geloofsovertuiging, waar de Bijbel onze bron is van ons dagelijks leven. Vanaf groep 3 worden er psalmen aangeleerd die ook gezongen worden in de kerken van Elst.  Een keer per jaar hebben wij een themaweek; hierbij werken wij samen met de kerk. Op school vertellen wij de verhalen, zingen en knutselen wij passend bij een thema. Dit komt dan op zondag terug in onze jaarlijkse school-kerk dienst. 
Wij verwachten van ouders dat zij het christelijke karakter van de school respecteren.

Doorgaande lijn 

De eerste kennismaking met 'Het Visnet' kan al beginnen bij onze peuterspeelzaal 'Bijdehandjes'. Hier staat, net zoals in onze groep 1 en 2, ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) centraal. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat kinderen leren door te spelen en zelf te ontdekken. De leerkrachten begeleiden en coachen de kinderen bij het leren. In groep 3 t/m 8 gaat dit verder; we leren thematisch met IPC.

KIVA en Anti- pest beleid

Op onze school gebruiken we de methode KIVA. "Samen maken we er een fijne school van" is het motto van KIVA. Binnen de thema's besteden we aandacht aan het leren kennen van jezelf, grenzen aangeven, omgaan met elkaar, opbouwen van relaties enzovoorts. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.kivaschool.nl
Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit of gepest wordt, zetten we de steungroep in. Een klein groepje kinderen gaat bespreken wat ze kunnen doen om deze leerling een fijn plekje te geven in de klas, op het plein en/of school. Onze ervaring is dat dit vaak heel helpend is en de negatieve spiraal doorbroken wordt. Soms is het echter niet genoeg en wordt de Anti Pest Commissie (APC) ingeschakeld. Onder documenten kunt u ons beleid vinden en hier meer over lezen.

Methodes 

Binnen onze hoofdvakken; rekenen, taal en (begrijpend) lezen gebruiken we moderne methodes. In onze lessen wordt extra aandacht gegeven aan leerlingen die extra hulp nodig hebben of extra uitdaging. Vanaf groep 6 zetten we de Chromebook (laptop) structureel in bij het leren tijdens de hoofdvakken. In de andere jaren ondersteunen de Chromebooks de kinderen bij het leren.

OGO en IPC 

Leren door te spelen en leren door te ontdekken en dus vooral leren door te doen. Maar dan wel met de juiste ondersteuning en instructie van de leerkracht. Dit vinden wij belangrijk in ons onderwijs. We werken met thema’s met een vaste structuur: start, kennisoogst, leerdoelen stellen, activiteiten en afsluiting. In de onderbouw zie je dit terug door ontwikkelingsgericht onderwijs en vanaf groep 3 door IPC. Zo is er voor ieder kind de ruimte om zijn talenten te laten zien en de zogenaamde ’21 eeuwse vaardigheden’ te ontwikkelen. Lees hier meer over bij IPC.

Leerling ondersteuning

Geen kind is hetzelfde. De een heeft wat meer moeite met het aanleren van bepaalde leerstof of vaardigheden, de ander gaat alles juist (te) gemakkelijk af. Wij willen elke leerling hierin ondersteunen. Ons streven is: ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen groep. Maar mocht er extra ondersteuning nodig zijn dan kan dit bij onze RT-er of onderwijsassistent. Door samen in gesprek te gaan zorgen we ervoor dat iedereen leert en kijken we wat de mogelijkheden zijn.

Meer weten? 

U bent natuurlijk van harte welkom! Bel of mail naar onze school en vraag naar onze directeur Florien Stolp.