Documenten

Als school hebben we een aantal documenten die belangrijke informatie geven over onze kwaliteit en inrichting van het onderwijs.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen  voor een periode van vier jaar op hoofdlijnen zijn vastgelegd. U kunt ons schoolplan hier vinden.

Schoolgids

Aan het begin van het schooljaar komt onze schoolgids uit na instemming van de MR .Hierin kunt u alles lezen over de praktische gang van zaken op onze school: de organisatie, de leerlingenzorg, de vakgebieden, de ouders in de school e.d. U kunt onze schoolgids hier vinden.

Zorg

Als school zijn we aangesloten bij Samenwerkingsverband Gelderse Vallei en Rijn. Tweejaarlijks wordt in beeld gebracht welke (extra) ondersteuning wij aan onze leerlingen bieden. Daarmee worden ook de mogelijkheden en  grenzen van ons onderwijs duidelijk.
U kunt ons schoolondersteuningsprofiel hier lezen. 

Voor onze school hebben wij de leerlingenzorg omschreven in ons Zorghuis.  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Met ingang van 1 januari 2019 is Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verbeterd en aangescherpt. De meldcode is een overzichtelijk 5 stappenplan waarin staat wat een professional moet doen bij vermoedens van geweld en misbruik. Wij hebben de meldcode voor onze school uitgewerkt. Iedere werknemer binnen onze school is geschoold en in het bezit van het vijfstappenplan. Het document met betrekking tot het gebruik van de meldcode op Het Visnet kunt u hier lezen.

Onderwijsinspectie

 

De onderwijsinspectie heeft in november 2019 een herstelonderzoek gedaan op onze school. De onderwijskwaliteit is toen als voldoende beoordeeld. Het rapport met daarin de aanleiding van dit herstelonderzoek en de uitslag, vindt u hier. 
 

Pestprotocol

Samen, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten we zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het pestprotocol in te zien. Voor contact met de APC kunt u mailen naar: 

- juf van Koot: r.vankoot@visnet-elst.nl 
- juf Schinkel: a.schinkel@visnet-elst.nl

Protocol schorsing en verwijdering

In het geval van ontoelaatbaar gedrag van leerlingen en/of ouders is er binnen VPCO De Viermaster het protocol 'time-out, schorsing en verwijdering leerlingen en onaanvaardbaar gedrag van ouders'. Deze kunt u hier vinden.
 

Roosters

Rooster: vakantie + vrije dagen                                                                                                                                                Rooster: psalmen + gezangen

Overige documenten:

Schoolgids 2023-2024                                                                                                                                                                Verantwoording 2022-2023                                                                                                                    Toestemmingsformulier gebruik van beeldmateriaal
Protocol 'social media' van VPCO De Viermaster
Protocol onderzoek door externen
Protocol omgang met echtscheidingssituaties
Protocol verwijzing VO
Identiteitsnotitie
Visnet-bijlage identiteitsnotitie (praktische uitwerking)
De algemene Verordening gegevensbescherming
Regeling melden vermoeden van een misstand - versie 1.0 
Klachtenregeling VPCO De Viermaster versie 1.0