Wie zijn wij?

 
Het Visnet is een Christelijke basisschool die in de prachtige omgeving van Elst (Utrecht) ligt. Wij werken vanuit onze christelijke geloofsovertuiging. Dit kenmerkt ons:
Het leerstofjaarklassensysteem 
Een doorgaande lijn van groep 1 - 8 met veel aandacht voor het individuele kind (passend  onderwijs). 
Integraal Kindcentrum (IKC)
Een doorgaande lijn vanaf de peuterspeelzaal die valt onder organisatie "Bijdehandjes"
OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO) 
Uitgangspunt is om het kind zijn eigen mogelijkheden te laten ontdekken, de ontwikkeling centraal te stellen vanuit zingeving. Observatie is een belangrijk punt om de ontwikkeling te volgen.
Thematisch zaakvakkenonderwijs
De lijn vanuit de onderbouw wordt doorgetrokken door thematisch te werken met de zaakvakken door middel van IPC.

Methodegebruik
Van groep 3 - 8 is er een doorgaande lijn in methodegebruik
5-gelijke dagen
Elke dag school van 08.30 - 14.15 uur. De kinderen eten en drinken met de leerkracht in de klas.

Waar staan wij voor?

Onze missie is: De juiste koers in leren, leven en geloven!
De kernwaarden die we centraal stellen zijn:

 We geloven dat elk kind een schepsel van God is met eigen talenten en gaven. We willen dat elk kind zich van waarde weet en zijn talenten en gaven in kan zetten in  de maatschappij. 

Elk kind verwerft de kennis en vaardigheden die nodig zijn om zich optimaal te ontwikkelen. Vanuit persoonlijke doelen en leerdoelen werkt elk kind aan zijn ontwikkeling.

Elk kind heeft regie over zijn eigen leerproces, past leer strategieën toe, leert samen en reflecteert.

 

Elk kind voelt zich veilig en gezien op onze school. We leven als leerkracht voor welke relatie de kinderen kunnen hebben met God en met elkaar.